Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) Dit is een wettelijk orgaan en kan gevraagd en ongevraagd advies geven over verschillende beleidsmatige onderwerpen die de school betreffen, zoals de begroting, het jaarverslag en de onderwijstijd. De MR heeft bijzondere bevoegdheden: het adviesrecht en het instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in de Wet op de medezeggenschap. De personeelsgeleding kan zich hierin laten bijstaan door het overige personeel; de oudergeleding door de ouders.

De medezeggenschapsraad (MR) van sws de Adeborg bestaat uit twee vertegenwoordigers van het personeel en twee van de ouders. De oudervertegenwoordigers worden gekozen door middel van een verkiezing voor een termijn van maximaal vier jaar.  

In het schooljaar 2020-2021 bestaat de MR van sws de Adeborg uit de volgende personen:

Oudergeleding

Ellie Wijnalda

Rinske van Dijk

 

Personeelsgeleding

Kirsten Japenga

Tiny van der Veen

 

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.