Over onze identiteit

Onze school is een samenwerkingsschool. Onder ‘identiteit’ wordt door ons het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen; het uit zich door het omgaan met elkaar, het pedagogisch handelen en het onderwijs. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • Vanuit het openbaar onderwijs is er principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden.
  • Voor het christelijk onderwijs is de bijbel de belangrijkste inspiratiebron voor het omgaan met elkaar, de medemens en de omringende wereld. Daarbij wordt alle ruimte gegeven aan iedereen met respect voor ieders inbreng.
  • De gelijkwaardigheid en het respect komt tot uiting in de omgang met elkaar, het pedagogisch handelen van leerkrachten en het onderwijskundig programma van de school. 
  • Op de samenwerkingsschool de Adeborg wordt les gegeven door personeel dat de uitgangspunten van de samenwerkingsschool onderschrijft en uitdraagt.

Binnen onze school bestaat er een diversiteit aan geloofsovertuigingen en achtergronden van ouders, kinderen en leerkrachten. Met elkaar zien we het als opdracht om, met respect voor elkaars achtergrond, als christen en als niet-christen onze identiteit herkenbaar te houden. We staan open voor contacten met de plaatselijke kerken. Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen via de identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad. 

Voor de identiteit van de school zijn de bijbelse verhalen en de daarbij behorende spiegelverhalen richtinggevend en inspirerend. De methode Trefwoord wordt hier elke dag voor ingezet. De onderwerpen van de dagopeningen worden gevarieerd aangeboden in de vorm van een bijbelverhaal, een gedicht, een lied, een spiegelverhaal of een werkblad. Voor ons handelen en denken houdt dat in dat deze verhalen ons helpen om antwoorden te vinden op onze problemen en levensvragen, samen met ouders en leerlingen. Waarom doen we wat we doen? We willen vanuit het gesprek met elkaar de verbinding en zingeving zoeken. Dit alles vanuit vertrouwen, kwetsbaarheid en veiligheid. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.